Subject Raspberry Pi Zero: The new $5 Raspberry Pi Database server
Author

Meet Raspberry Pi Zero: The new $5 Raspberry Pi

The cheapest way to run Firebird SQL on your own hardware. (Debian ARM)

https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/