Subject fbird.org is free
Author Sergio Govoni
Domain name fbird.org is free.
But fbird.net and fbird.com are not.

firebd.(com|net|org) are all free.

Sergio Govoni