Subject Re: Greek collate for firebird 1.5 on linux
Author peter_jacobi.rm
Hi Giannis

--- In firebird-support@yahoogroups.com, Giannis Vrentzos wrote:
> I already did this but i' m taking the following error [...]

See below for a working SQL script to be used by
isql -e -i greek.sql

As possibly the greek characters get disturbed
on the way to you, I also appended an uuencoded
version of the script.

It all assumes that your Linux box (or X11, or
whatever is responsible in your environemnt) is
configured to ISO-8859-7

*** begin of script

set names ISO-8859-7;
create database '/greek-test.fdb' user 'sysdba' password 'masterkey';
create table t1 (
c1 smallint not null primary key,
c2 varchar(64) character set WIN1253 collate PXW_GREEK
);

commit;

insert into t1 values (1, 'ABC');
insert into t1 values (2, 'DEF');
insert into t1 values (3, 'ÁíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ,');
insert into t1 values (4, 'ôç íïìïèåóßá êáé ôá ðñïãñÜììáôá ôçò');
insert into t1 values (5, 'ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôïõñéóìü');
insert into t1 values (6, 'ìðïñåßôå íá âñåßôå óôïí êüìâï ôçò Å.Å., óôçí');
insert into t1 values (7, 'äéåýèõíóç: http://europa.eu.int/index_el.htm');
insert into t1 values (8, 'êáé óôïí êüìâï ôïõ ãñáöåßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò');
insert into t1 values (9, 'ÅðéôñïðÞò óôçí ÅëëÜäá, óôçí äéåýèõíóç:
http://www.ee.gr');

commit;

select * from t1;

*** end of script

begin 0777 greek.sql
M<V5T(&YA;65S($E33RTX.#4Y+3<[#0IC<F5A=&4@9&%T86)A<V4@)R]G<F5E
M:RUT97-T+F9D8B<@=7-E<B G<WES9&)A)R!P87-S=V]R9" G;6%S=&5R:V5Y
M)SL-"F-R96%T92!T86)L92!T,2 H#0H@(" @8S$@<VUA;&QI;G0@;F]T(&YU
M;&P@<')I;6%R>2!K97DL#0H@(" @8S(@=F%R8VAA<B@V-"D@8VAA<F%C=&5R
M('-E="!724XQ,C4S(&-O;&QA=&4@4%A77T=2145+#0HI.PT*#0IC;VUM:70[
M#0H-"FEN<V5R="!I;G1O('0Q('9A;'5E<R H,2P@)T%"0R<I.R @(" -"FEN
M<V5R="!I;G1O('0Q('9A;'5E<R H,BP@)T1%1B<I.R @(" -"FEN<V5R="!I
M;G1O('0Q('9A;'5E<R H,RP@)\'MX>OU].GJW?(@\.OG\>_V[_'?Y?(@X^GA
M(/3G[2#P[^OI].GJWBPG*3L-"FEN<V5R="!I;G1O('0Q('9A;'5E<R H-"P@
M)_3G(.WO[._HY?/?X2#JX>D@].$@\/'OX_'<[.SA].$@].?R)RD[#0II;G-E
M<G0@:6YT;R!T,2!V86QU97,@*#4L("?%]?'Y\.'ZZM[R(,7M^?/G\B#S]^7T
MZ>K<(.SE(/3O[2#T[_7QZ?/L_"<I.PT*:6YS97)T(&EN=&\@=#$@=F%L=65S
M("@V+" G[/#O\>7?].4@[>$@XO'EW_3E(//T[^T@ZOSLXN\@].?R(,4NQ2XL
M(//TY^TG*3L-"FEN<V5R="!I;G1O('0Q('9A;'5E<R H-RP@)^3IY?WH]>WS
MYSH@:'1T<#HO+V5U<F]P82YE=2YI;G0O:6YD97A?96PN:'1M)RD[#0II;G-E
M<G0@:6YT;R!T,2!V86QU97,@*#@L("?JX>D@\_3O[2#J_.SB[R#T[_4@X_'A
M]N7?[_4@].?R(,7U\?GPX?KJWO(G*3L-"FEN<V5R="!I;G1O('0Q('9A;'5E
M<R H.2P@)\7PZ?3Q[_#>\B#S].?M(,7KZ]SDX2P@\_3G[2#DZ>7]Z/7M\^<Z
M(&AT=' Z+R]W=W<N964N9W(G*3L-"@T*8V]M;6ET.PT*#0IS96QE8W0@*B!F
5<F]M('0Q.PT*#0H-"@T*#0H-"@T*
end

Regards,
Peter Jacobi