Subject RE: [firebird-support] www.IBPhoenix.com
Author Oliphant, Dion
Holidays maybe?


-----Original Message-----
From: Dorin Vasilescu [mailto:dorin_vas@...]
Sent: Tuesday, December 16, 2003 9:11 AM
To: firebird-support@yahoogroups.com
Subject: [firebird-support] www.IBPhoenix.com

Hi all
Maybe is not the right place to ask, but anyone know why this site
is dead?


To unsubscribe from this group, send an email to:
firebird-support-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/firebird-support/

To unsubscribe from this group, send an email to:
firebird-support-unsubscribe@yahoogroups.com

Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/******************************************************************************
Hierdie e-pos het geprivilegieerde inligting wat uitsluitlik vir die
geadresseerde bedoel is. Indien u nie die bedoelde ontvanger
is nie, mag u die inhoud hiervan nie openbaar maak, kopieer
of in enige opsig publiseer nie. Die inhoud hiervan is onderhewig
aan outeursreg. Indien u hierdie e-pos per abuis ontvang, geliewe
dit uit te wis.
This e-mail contains privileged information which is exclusively
intended for the addressee. If you are not the intended addressee,
you may not disclose, copy or in any other way publish the
contents hereof which is subject to copyright. If you receive this
e-mail in error, please delete it.
******************************************************************************