Subject Re: User Defined Functions and PreparedStatement class
Author Roman Rokytskyy
Sergey,

> Ðîìà, èçâèíèòå, íî ÿ ïåðåéäó íà ðóññêèé, à òî ñ àíãëèéñêèì ó ìåíÿ
> ïðîáëåìû è ÿ ïåðåâîæó íå ñàì, à ïðîøó ëþäåé.

Please do not use any other language than English in this group. If
you need to communicate in Ukrainian or Russian, contact me either
privately or using epsylon.public.interbase. If we do not keep this
rule, we will end up in mix of English, Spanish, and Russian (and
maybe few others).

On your message I will reply you privately.

Best regards,
Roman Rokytskyy